เครื่องมือที่ให้บริการ
 
 
รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย
รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล
ผศ.ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ
อ.ดร.ธนากร รัตนะ
อ.ดร.สริญญา ชวพันธุ์
ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
อ.ดร.ศิริศาส เอื้อใจ
อาจารย์ธารา มานะงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last update : 13-Feb-2013
ติดต่อเวบมาสเตอร์ : clr@kmutnb.ac.th Mobile : 085-662-7733
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 4801-2 โทรสาร : 02-587-8251 E-mail : jsm@kmutnb.ac.th