จากสมการ MoS 2 2 โมลทำปฏิกริยาพอดีกับ O 2 7 โมล และ H 2 6 โมล
ทำการหาสารกำหนดปริมาณ ถ้าเราทำการเทียบบัญญัติไตรยางศ์แบบตัวอย่างที่ผ่านมา
จะค่อนข้างเสียเวลา เราจึงเลือกวิธีการหา อัตราส่วนจำนวนโมล / สัมประสิทธ์

                                   O 2 = 17.50 / 7 = 2.5
                                   H 2 = 60.00 / 6 = 10
                              MoS 2 = 10.00 / 2 = 5
                   O 2 เป็นสารกำหนดปริมาณ
              จาก O 2   7     โมล สามารถเตรียม Mo ได้ 2 โมล
                   O 2 17.50 โมล สามารถเตรียม Mo ได้ 17.50 x 2 = 5 โมล
                                                                                      7
                        น้ำหนักของ Mo ที่เกิดขึ้น = 5 x 96.00 = 480.00   กรัม