1. เรียนได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะโดนรีไทร์ ?
2. หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม กับหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ต่างกันอย่างไร ?
3. จบเคมีอุตสาหกรรมแล้วไปทำอะไรได้บ้าง ?
4. โครงการสหกิจศึกษา คืออะไร ?
5. เรียนที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มจพ. ดีอย่างไร ?

6. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่กี่หลักสูตร ?

7. วิชาที่น่าเรียน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง ?
8. จะจบปริญญาตรีที่นี่ได้ต้องเรียนวิชาเลือกกี่วิชา ?

1. ได้เกรดเท่าไหร่ ถึงจะโดนรีไทร์

ตอบ การจะโดนรีไทร์หรือไม่จะใช้เกรดเฉลี่ย (GPA) รวมของทุกเทอม ในการคิด โดยเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 จะถือว่าติดโปร และจะโดนรีไทร์เมื่อ

- ปี 1 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.25
         เทอม 2 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.50

- ปี 2 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.50
         เทอม 2 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกัน 2 เทอม (คิดตั้งแต่ปี 2)
(เช่น ปี 2 เทอม 1 ได้เกรดเฉลี่ย 2.00 แต่ ปี 2 เทอม 2 ได้เกรดเฉลี่ย 1.65 ก็ยังไม่โดนรีไทร์ เพราะเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.75 แค่เทอมเดียว แต่ถ้าปี 3 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 1.70 ก็จะโดนรีไทร์ เพราะเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.75 ติดต่อกัน 2 เทอม)

- ปี 3 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 1.75
         เทอม 2 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00 ติดต่อกัน 4 เทอม (คิดตั้งแต่ปี 2)
(เช่น ปี 2 เทอม 1 GPA = 1.65 เทอม 2 GPA = 1.75 ปี 3 เทอม 1 GPA = 1.60 เทอม 2 GPA = 1.70 ยังไม่โดนรีไทร์ เพราะเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.75 ติดต่อกันแค่ 2 เทอม คือ ปี 3 เทอม 1 และ 2 เท่านั้น ส่วน ปี 2 เทอม 1 ถึงแม้เกรดไม่ถึง 1.75 แต่มี็ GPA ของเทอม 2 มาคั่นจึงไม่ต้องนำมาคิด)

- ปี 4 เทอม 1 และ 2 เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00 ติดต่อกัน 4 เทอม (คิดตั้งแต่ปี 2)

- เมื่อเรียนครบ 8 ปี แล้วยังไม่จบ

Top

2. หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม กับหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาแกนหลัก 2 ด้านคือ ด้านวิทยาศาสตร์เคมี และด้านวิศวกรรมเคมี ดังนั้นวิชาส่วนหนึ่งที่จะต้องเรียนจะเป็นวิชาทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยทำให้ผู้ที่เรียนจบจากหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมสามารถที่จะทำงานเป็นวิศวกรประจำ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ส่วนหลักสูตรวิศวกรรมเคมี จะไม่ได้เรียนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีดังนั้นผู้ที่เรียนจบจะไม่สามารถทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีได้เลย ซึ่งผิดจากนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมที่สามารถทำงานด้านวิทยาศาสตร์เคมีได้ สรุปง่าย ๆ คือ หลักสูตรสาขาเคมีอุตสาหกรรมเป็นลูกผสมระหว่างวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี สามารถทำงานได้ทั้งวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี แต่หลักสูตรวิศวกรรมเคมีทำงานเป็นได้เฉพาะวิศวกรอย่างเดียว

Top

3. จบเคมีอุตสาหกรรมแล้วไปทำอะไรได้บ้าง ?

ตอบ สามารถทำงานได้หลากหลายครับ แล้วแต่ความสนใจและความต้องการของนักศึกษาเอง เช่น

     1. วิศวกรดูแลกระบวนการผลิตประจำโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
     2. นักวิจัยและพัฒนา(R&D)
     3. ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ (QC)
     4. นักวิทยาศาสตร์
     5. เจ้าของกิจการ
     6. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
     7. ฯลฯ

Top

4. โครงการสหกิจศึกษา คืออะไร ?

ตอบ เป็นโครงการที่ภาควิชาได้ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกงาน และปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 (ปี3) จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 (ปี4) แต่นักศึกษายังคงจบการศึกษาภายใน 4 ปีเช่นเดิม
     โครงการสหกิจศึกษานี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากเพราะนักศึกษาจะได้ออกไปสัมผัสกับการทำงานจริง การแก้ปัญหาภายในโรงงาน การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ และอีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้่ได้ภายในห้องเรียน

Top

6. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่กี่หลักสูตร

ตอบ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มจพ. เปิดหลักสูตรดังนี้

ปริญญาตรี เปิด 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...)
ปริญญาโท เปิด 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...)
ปริญญาเอก เปิด 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...)

Top

7. วิชาที่น่าเรียน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง ?

ตอบ วิชาเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มจพ. เปิดสอน นอกจากวิชาบังคับที่นักศึกษาจะต้องเรียนทุกคนแล้ว ยังมีวิชาเลือกที่ให้นักศึกษาเลือกลงตามความสนใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาหลัก ๆ 4 กลุ่ม ด้วยกันคือ

1. กลุ่มวิชาด้านปิโตรเคมี เช่น วิชา natural gas industry, petroleum processing, catalyst

2. กลุ่มวิชาด้านโพลิเมอร์ เช่น

3. กลุ่มวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

4. กลุ่มวิชาด้านเคมีอุตสาหกรรม เช่น วิชา corrosion, functional organic material,

Top

8. จะจบปริญญาตรีได้จะต้องเรียนวิชาเลือกกี่วิชา ?

ตอบ จะจบปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้จะต้องลงวิชาเลือกทั้งหมด 9 วิชา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิชาเลือกอิสระ 6 หน่วยกิต (2 วิชา) ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจได้ตามอิสระที่มีการเปิดสอนภายใน มจพ. โดยอาจเลือกวิชาเลือกในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมเป็นวิชาเลือกอิสระได้ และวิชาเลือกเฉพาะสาขา อีก 21 หน่วยกิต (7 วิชา)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงเรียนวิชาเลือกได้มากกว่าที่ระบุไว้ได้ เช่น ลงวิชาเลือกอิสระ 3 วิชา หรือ ลงวิชาเลือกเฉพาะสาขา 8 วิชา แต่ห้ามต่ำกว่านี้

Top