ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็นเพีียงส่วนหนึ่งของนภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ จนกระทั่งในปี 2525 ภาควิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นนักศึกษารุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเครื่องกล และไฟฟ้า โดยมีที่ทำการของภาควิชาอยู่ ณ ชั้นล่างอาคาร 46 ซึ่งในปัจจุบันคือ บริเวณโรงพิมพ์ของสถาบัน ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยีราฟนั่นเอง

- พ.ศ. 2531 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอยู่เป็นส่วนหนึ่งภายในคณะด้วย นับจากนั้นเป็นต้นมา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากในสมัยนั้นที่ตั้งของภาควิชาอยู่บริเวณชั้นล่าง อาคาร 46 นักศึกษาภาควิชาจึงได้จัดทำซุ้ม เรียกว่า"ซุ้มไอซี" ในปัจจุบัน เพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ

- พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นปีที่ภาควิชามีนักศึกษารุ่นที่ 8 ภาควิชาจึงได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเคมีอุตสาหรกรมที่เน้นด้านปิโตรเคมี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดผลิตบัณฑิตด้านวิศกรรมและปิโตรเคมี โดยเรียกนักศึกษากลุ่มนี้ว่านักศึกษาโครงการเร่งรัด และนอกจากนั้นยังได้รับนักศึกษาที่พลาดโอกาสจากการสอบเอ็นทรานซ์ ที่เรียกว่านักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

- พ.ศ. 2534 รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตไป ดังนั้นภาควิชาจึงมีนักศึกษาเพียง 2 ประเภทคือ นักศึกษาโครงการปกติ และนักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ

- พ.ศ. 2538 เมื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จึงย้ายขึ้นมาอยู่ ณ ชั้น 8 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งในโซน B ได้จัดสร้างเป็นห้องปฏิบัติการเคมีเฉพาะของนักศึกษา ส่วนในโซน A จัดสร้างเป็นห้องธุรการภาควิชา และห้องพักอาจารย์ และนอกจากนี้ก็ได้มีการก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีขึ้นด้านหลังคณะ เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับสอนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกอาคารหนึ่งด้วย

-  ปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาได้มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งนับว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

- ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งนับเป็นปีที่ภาควิชามีนักศึกษาเป็นรุ่นที่ 16 ภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาในโครงการโควต้าเรียนดีตามนโยบายของคณะ

- พ.ศ. 2544 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อีกหนึ่งหลักสูตรคือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

- พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีการต่อเติมอาคารขึ้นอีก 3 ชั้น ทางด้านโซน A ภาควิชาจึงได้รับการแบ่งส่วนอาคารบริเวณชั้น 9 ให้จัดสร้างเป็นห้องปฏิบัิติการโครงงานพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย และห้องบรรยายก่อนเข้าห้องปฏิบัิติการ

- พ.ศ. 2548 ภาควิชาจึงได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้จัดการศึกษาครบทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ครบทุกหลักสูตร

ภาพอดีต

ป้ายชื่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านข้างของภาควิชาสมัยก่อน (ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยี่ราฟ)

                           ซุ้มไอซี (บริเวณร้านริมน้ำปัจจุบัน)                                      ไอซีรุ่น 8 กับซุ้มไอซี

ห้องสมุดของภาคเรา

ห้องแลปสมัยก่อน (โรงพิมพ์ในปัจจุบัน)