แบบฟอร์ม
คู่มือ
แบบฟอร์มรับทราบวิทยาทัณฑ์ (ติดโปร)

แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน ใน/นอก เวลาราชการ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ(ค้างคืน)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ(ไม่ค้างคืน)

แบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการ/ใช้เครื่องมือของภาควิชา
- ขั้นตอนขอรับบริการ/ใช้เครื่องมือ (เก่า)
- แบบฟอร์มขอรับบริการ/ใช้เครื่องมือ new
- แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ new
แบบฟอร์มขอฝึกงาน
แบบฟอร์มขอทำโครงงานพิเศษ(update 2012) new
แบบฟอร์มการเขียนโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพิเศษ
แบบฟอร์มขอเชิญอาจารย์สอบโครงงานพิเศษ

แบบฟอร์มใบปลอดหนี้
กิจกรรมพัฒนาภาควิชา (กรณีจบการศึกษา)

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มสำรวจสารเคมีสำหรับ project &thesis(IC-04)

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าสอบกลางภาค/ปลายภาค
แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนเวลาสอบวิชาสอบซ้ำซ้อน
แบบฟอร์ม scan ลายนิ้วมือเพื่อใช้ห้องวิจัย
(update 2012) new
แบบฟอร์มบันทึกความผิดและรายงานความประพฤติ

การเบิกอุปกรณ์และสารเคมี(นักศึกษาปริญญาตรี) new
- ระเบียบการเบิกอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี
- ขั้นตอนการส่งใบเบิกอุปกรณ์
- ใบคำร้องขอตรวจสอบราคาสารเคมี
- ใบคำร้องขอเบิกอุปกรณ์/เครื่องแก้ว และสารเคมี
- ป้ายแจ้งรายละเอียดสำหรับติดเครื่องมือที่จะใช้งาน

 
คู่มือนักศึกษาฝึกงาน
คู่มือการเขียนบทคัดย่อ และวิธีปฏิบัติในวิชาสัมมนา(ป.ตรี)
(update 2012) new
คู่มือการยื่นโครงร่างขอทำโครงงานพิเศษ
และแบบเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ(update 2012) new
ระเบียบการเสนอโครงงานพิเศษ(update 2012) new
คู่มือและขั้นตอนการขอซื้อวัสดุและการขอใบเสร็จรับเงิน
(update 2012)
new

ตัวอย่างการเขียนคำร้องแบบต่าง ๆ
- คำร้องขอเข้าสอบกลาง/ปลายภาค
- คำร้องขอเลื่อนเวลาสอบวิชาซ้ำซ้อน
- คำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
- คำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน
- คำร้องขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
- คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
- คำร้องของใบรับรองการเป็นนักศึกษา

อื่น ๆ
โปรแกรม ChemBio draw 2008 (345MB)
font ภาษาไทย สำหรับ chem-office (2MB)
โปรแกรม autocad 2007(554MB)
ตารางธาตุอิเล็กทรอนิคส์ (13.9MB)
โปรแกรมช่วยสร้างใบประวัติส่วนตัว สำหรับสมัครงาน