419008 เคมีสำหรับวิศวกร

สอน โดย

อ.ดร. วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ

(Walaiporn Prissanaroon-Ouajai)

 

ChemForEng

***************************************************************

ประกาศประจำวิชา
ภาค 1/2552

+++ ตัวอย่างเฉลยข้อสอบปลายภาค Chem for Eng ปี 2551 click
รายละเอียดรายวิชา
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลุล ไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส เคมีไฟฟ้า
นักศึกษา
Section 6 (InSE 1R + 1D)
แผนการสอน
แผนการสอน ภาค 1/2552 Syllabus
เอกสารประกอบการสอน
 
1. บทนำ Slide   ุ7. สมบัติของสารละลาย Slide
2. ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 Slide   8. อุณหพลศาสตร์เคมี Slide
3. โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ Slide   9. จลนศาสตร์เคมี Slide
4. พันธะเคมีและรูปร่างโมเลกุล Slide   10. สมดุลเคมี Slide
5. แก๊ส ของเหลว ของแข็ง Slide   11. สมดุลกรด-เบส Slide
6. ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 Slide   12. เคมีไฟฟ้า Slide